Ken Adachi, Yokosuka, Kanagawa

Skip to main content
Ken Adachi, Yokosuka, Kanagawa

1983   geboren in Kasugai-shi, Aichi-ken

2006   absolviert Musashino Kunst
Unversität mit BFA Skulpturen

2007   Atelier in Seto-shi, Aichi-ken

2008   umgezogen nach Gifu-ken

2011   Ausstellung in Seto-shi, gegrundet
Yu no Ne Atelier

Viele verschiedene Ausstellungen

2016   Umzug nach Yokosuka-shi,
Kanagawa-ken